Member login

What is Regression Therapy?

Click on the desired language below

What is Regression Therapy

Regression is discovering and reliving earlier experiences that have caused present complaints, issues and problems. Regression therapists use this reliving of experiences to get to forgotten, ignored or repressed experiences/memories that are causing problems, but also to reactivate positive feelings, forgotten positive experiences and latent talents.

Finding and reliving those undigested experiences unlocks emotions and brings insight into how present complaints originate in those experiences. Regression therapy helps to reframe such memories, so that the client can resolve negative influences from the past and can retrieve the energy that was lost in the problem. In this way the clients will feel more ‘complete’ and happy in the present moment, able to resolve and continue their life in a more creative, healthier and meaningful way.

Regression therapy deals with experiences from childhood, from (pre)natal experiences, from ‘life between lives’ experiences, past lives and experiences passed on through the family line, energetic influences and many other related issues. Your subconscious knows where the cause and solution of your issue is and how to get there. That’s what we work with in regression therapy.

Presenting complaints like fears, depression, or sexual problems have causes. Also personality problems like passivity, or negative convictions like “it’s all my fault” have causes in the past. The same is true for many physical complaints.

Forgotten experiences
Regression is discovering and reliving earlier experiences that have caused present complaints and conditions. Regression therapists use reliving to get to forgotten, ignored or repressed experiences that are bothering people, but also to reactivate positive feelings, forgotten positive experiences and sleeping talents.

Those forgotten experiences contain emotional wounds that never healed or triggered persistent half-conscious convictions. Such programs (“character traits”) only change when we understand how they were caused and why we have held on to them. Finding and reliving undigested experiences unlocks emotions and bring insight into how present complaints have their roots in those experiences.

Clients may experience their birth or the prenatal time in the womb. They may hear what people shout when they lie unconscious at the pavement with blood coming out of their ears. Many experience what seem to be past lifetimes. Others trace their problems back to the influence of deceased family members or other presences. Sessions with mothers may heal babies. Spiritual experiences are not uncommon. Regression therapy is clearly transpersonal psychotherapy.

Regression therapists
In all this, regression therapists have learned to become very open-minded. The results warrant this: regression therapy is much faster and much more effective than either classical forms of psychoanalysis or regular forms of behavioural therapy.

Regression therapists do not analyse the relationship someone had with his father, but explore the defining moments of that relationship: maybe the first look at the baby, being left alone in a strange playground when five years old, shouting with mama when eight years old, a scathing remark when eleven years old. And exploring means reliving in full, including a cold left hand, wet underwear or the screeching tires of a passing police car.

Regression therapists unlock the intuitive powers of their clients without diminishing in any way their rational powers. They work with emotions and bodily sensations and with the mind as well. They avoid sensationalism and fantasy. They have a detective attitude. They try to be factual and empirical: they do what works, again and again.

Common techniques 
Regression therapy originated in hypnotherapy, but few regression therapists use hypnosis nowadays. Symptoms appear to bring their own trance with them. Regression therapist don’t bring people into trance, they get them out of trance.

Gestalt techniques and Inner Child work are commonly used, just as bio-energetic interventions. Rational-emotive therapy is an essential element. What is binding all these techniques together is regression: the liberating discovery and healing of concrete and specific past experiences and their mental, emotional and physical aftermath.

For who and what?
Regression therapy may help where other therapies fail, but is doesn’t help everybody and not with all problems.

It doesn’t resolve mental handicaps, it often does not work with people who lean towards autism, who are seriously compulsive or obsessive or truly paranoid. It doesn’t help people who gain by being labelled patients. It is difficult with the addicted, the unemotional and those hardly aware of their own body.

But it may work wonders with inexplicable fears, with depression without a clear cause, with unexplainable guilt or shame, with psychosomatic problems and relationship problems. It may even work wonders with multiple personality disorder, with people hearing voices or suffering from visual hallucinations. It often works wonders with suicidal people.

For chronic problems like migraines and insomnia the conclusion is not clear yet. Successes and failures seem to even each other out.

Even when it doesn’t work, regression therapy has a saving grace: it is relatively short. One or two sessions are enough to find out if this is going to work or not. For most people it works very well indeed.

Results of regression therapy
Results of regression therapy, like most other forms of psychotherapy, can be distinguished in:

 • Mental results: clarity, mindfulness, self-knowledge, understanding people, liberation of limiting beliefs.
 • Emotional results: inner calm, self-acceptance and self-confidence, restored empathy and positive emotions and expression of emotions.
 • Somatic results: disappearing of psychosomatic complaints like low energy, tensions, hypersensitivities and symptoms without medical explanation.

Sdružení pro regresní terapii EARTh

Sdružení pro regresní terapii EARTh (Earth Association for Regression Therapy) je mezinárodní organizace, která podporuje profesionalizaci v regresní terapii.

Regresní terapie je také známá jako regresní terapie minulých životů nebo transpersonální regresní terapie.

Pro terapeuty nabízíme síť vášnivých profesionálních a kvalifikovaných terapeutů a trenérů. Pořádáme každoroční konference, školení a pokročilá školení, pracovní výměny, nabízíme videozáznamy, vzdělávací a informační webináře, diskusní fóra pro členy, výzkum, časopis IRT a články, jejichž cílem je udržet jejich dovednosti v souladu s nejnovějším vývojem regresní terapie.

Pro klienty a každého, kdo má zájem o tuto oblast, nabízíme informace o regresní terapii, uznávaných vzdělávacích programech / školících pracovnících a seznam profesionálních regresních terapeutů v mnoha zemích po celém světě.

Pro profesionály

Pro každého, kdo má zájem

Vítejte v asociaci EARTh! Doufáme, že vás uvítáme jako člena. Zjistíte, že jsme skupinou vášnivých, inovativních, kvalifikovaných a soucitných terapeutů, kteří mají rádi také zábavu a smích.

Jak se stát členem

Školení

Roční konference

Výzkumné publikace

A mnohem víc…

Děkujeme za váš zájem o regresní terapii! Regresní terapie je inovativní druh terapie, která může pomoci vyřešit problémy, které nejsou pochopeny v žádném jiném typu terapie. Jsme respektující duchovní lidé s otevřenou myslí a “nohama na zemi”.

Seznam našich profesionálních a certifikovaných členů

Nejčastější dotazy

Články

Videa

 

Co je regresní terapie?

Regrese je objevování a vybavování dřívějších zkušeností, které zapříčiňují současné potíže, těžkosti a problémy.

Regresní terapeuti využívají tohoto oživení zkušeností, aby se dostali do zapomenutých, ignorovaných nebo potlačených zkušeností / vzpomínek, které způsobují problémy, ale také k reaktivaci pozitivních pocitů, zapomenutých pozitivních zkušeností a latentních talentů.

Nalezení a oživení těchto nezpracovaných zkušeností odhaluje emoce a přináší vhled do toho, jak s těmito zkušenostmi souvisí současné problémy.

Regresní terapie pomáhá přetvářet takové vzpomínky tak, aby klient mohl vyřešit negativní vlivy z minulosti a získat energii, která byla při problému ztracena. Tímto způsobem se pak klienti cítí v současnosti celistvější a šťastnější, jsou schopni vyřešit a pokračovat svůj život s větší kreativitou, zdravějším a smysluplnějším způsobem.

Regresní terapie se zabývá zkušenostmi z dětství, z (pre)natálních zkušeností, ze zkušeností “života mezi životy”, minulých životů a zkušeností procházejících rodinnou linií, energetických vlivů a mnoha dalšími souvisejícími otázkami.

Vaše podvědomí ví, kde je příčina a řešení vašeho problému a jak se tam dostat. To je to, s čím pracujeme při regresní terapii.

Regresyon Çalışması nedir?

Regresyon çalışması, mevcut şikayetlere, meselelere ve sorunlara sebep olmuş daha eski deneyimleri keşfetmek ve yeniden yaşamaktır.

Regresyon uzmanları, sorunlara neden olan bu unutulmuş, görmezden gelinmiş veya bastırılmış deneyimlere ulaşmak için ve ayrıca,  olumlu hisleri, unutulmuş olumlu deneyimleri ve saklı kalmış yetenekleri tekrar harekete geçirmek amacıyla da bu deneyimleri yeniden yaşama yöntemini kullanırlar.

Sindirilmemiş bu deneyimleri bulmak ve yeniden yaşamak, duyguların kilidini açar ve mevcut şikayetlerimizin nasıl bu deneyimlerden kaynaklanmış olduğuna dair anlayışlar sağlar. Regresyon çalışması, böyle anıları yeni ve farklı bir biçimde ifade etmeye yardım eder ve böylece, danışan geçmişten gelen olumsuz etkileri çözümleyebilir ve o sorun içinde yitirmiş olduğu enerjiyi geri kazanabilir. Bu yolla, danışanlar şimdide kendilerini daha “bütün” ve mutlu hisseder, sorunlarını çözümleyip yaşamlarına daha yaratıcı, sağlıklı ve anlamlı bir tarzda devam ederler.

Regresyon çalışması çocukluk, ana rahmi ve doğum deneyimleri ile; “yaşamlar arası yaşam” deneyimleriyle, geçmiş yaşamlar ve aile içinde nesiller boyunca aktarılan deneyimler (atalardan gelen) ile, enerjetik tesirler ve daha pek çok başka ilintili mesele ile uğraşır. Bilinçdışınız, meselenizin sebebini ve çözümünün nerede olduğunu ve oraya nasıl gidileceğini bilmektedir. Regresyon uygulamasında, üstünde çalıştığımız şey de budur.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yer alan çalışmalar (regresyon ve diğerleri) medikal tedavilerin yerine geçmez. 

Lütfen medikal sorunlarınız ve tanı için bir hekime başvurunuz.

EARTh Association for Regression Therapy (EARTH Associação de Terapia Regressiva)

EARTh (Earth Associação de Terapia Regressiva) é uma organização internacional que promove o profissionalismo na terapia regressiva. A terapia regressiva também é conhecida como terapia regressiva a vidas passadas ou terapia regressiva transpessoal.

Para os terapeutas, oferecemos uma rede de profissionais e formadores apaixonados e especializados. Oferecemos as convenções anuais, formações, formações avançadas, intercâmbios de experiência, vídeos, webinars educacionais e informativos, fórum de discussões apenas para membros, investigação, IRT Journal  (International Regression Therapy Journal – Jornal Internacional de Terapia Regressiva) e artigos para manter sua atualização profissional com os mais recentes desenvolvimentos em terapia regressiva.

Para clientes e pessoas interessadas neste campo, oferecemos informações sobre terapia regressiva, programas de formação/formadores reconhecidos  e uma lista de terapeutas regressivos profissionais, em muitos países, em todo o mundo.

O que é terapia regressiva?

A regressão é descobrir e reviver experiências prévias que causam, no presente, queixas, questões e problemas. Os terapeutas regressivos usam esse reviver de experiências para chegarem às experiências / memórias esquecidas, ignoradas ou reprimidas causadoras dos problemas, mas, também, para reativar sentimentos positivos, experiências positivas esquecidas e talentos latentes.

Encontrar e reviver essas experiências não digeridas desbloqueiam as emoções e trazem insights sobre como as queixas atuais tiveram origem nessas experiências. A terapia regressiva ajuda a reformular essas memórias, para que o cliente possa resolver as influências negativas do passado e recuperar a energia perdida no problema. Desta forma, os clientes se sentirão mais “completos” e felizes no momento presente, capazes de resolver e continuar suas vidas de uma forma mais criativa, saudável e significativa.

A terapia regressiva lida com experiências da infância, do período pré-natal, experiências do período “vida entre vidas”, vidas passadas, experiências passadas através da linha familiar, influências energéticas e muitas outras questões relacionadas. Seu subconsciente sabe onde a causa e a solução do seu problema estão e como chegar lá. Isso é o que trabalhamos em terapia regressiva.

Para mais informações sobre a EARTh ou terapia regressiva em seu próprio idioma, entre em contacto com um dos programas de formação reconhecidos em seu país. Ou se você quer encontrar um terapeuta em seu país, vá diretamente para a lista de terapeutas  para detalhes de contacto.

Aviso Legal: Este site não fornece conselhos médicos e é apenas para fins informativos. Sempre consulte o seu médico para questões relacionadas à sua condição clínica, tratamento ou medicação. A terapia regressiva não se destina a diagnosticar ou substituir qualquer tratamento médico.

EARTh Associatie voor Regressietherapie

EARTh (Earth Association for Regression Therapy) is een internationale organisatie, die professionaliteit promoot binnen regressietherapie. Regressietherapie wordt ook wel eens reïncarnatietherapie of transpersoonlijke regressietherapie genoemd.

Aan regressietherapeuten bieden we een netwerk van gepassioneerde, professionele en vaardige therapeuten en docenten. We verzorgen jaarlijkse conventies, basistrainingen en trainingen voor gevorderden, uitwisselingen, video’s, leerzame en informatieve webinars, forumdiscussies (alleen toegankelijk voor leden), onderzoek, vergelijkende onderzoeken en artikelen om de vaardigheden van de leden bij de tijd te houden middels de nieuwste ontwikkelingen in regressietherapie.

 

Aan cliënten en iedereen die geïnteresseerd is in dit veld, bieden we informatie over regressietherapie en over erkende opleidingen en docenten. Er is een lijst van professionele regressietherapeuten, werkzaam in veel landen over de hele wereld.

Voor professionals

Welkom bij EARTh Association! We hopen je te kunnen verwelkomen als lid. Je zult ontdekken dat we een groep gepassioneerde, innovatieve en vaardige therapeuten zijn met compassie, die samen veel plezier beleven.

Hoe word ik lid?

Opleidingen en trainingen

Jaarlijkse conventies

Onderzoekspublicaties

En nog veel meer….

Voor geïnteresseerden

Bedankt voor je interesse in regressietherapie! Regressietherapie is een innovatieve therapie, die problemen kan helpen oplossen die niet begrepen worden in andere vormen van therapie. We zijn ruimdenkende, respectvolle, spirituele mensen met een nuchtere kijk op de dingen.

Een lijst met onze professionele, gecertificeerde leden

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Artikelen

Earth Associazione per la Terapia di  Regressione

EARTh (Earth Association for Regression Therapy) è un organizzazione internazionale che promuove una formazione nell’ambito della terapia di regressione. La terapia di regressione è ugualmente conosciuta sia come terapia di regressione della vita anteriore, che come terapia di regressione transpersonale.

EARTh — l’associazione di terapia di regressione — offre un network di professionisti altamente qualificati e di istruttori, organizza congressi annuali, offre corsi di perfezionamento, interscambio di informazioni professionali, video, webinars con programmi sia formativi che divulgativi ed un forum con accesso esclusivo per i sui membri. Inoltre, pubblicizza la ricerca attraverso il giornale IRT per tenere aggiornati i professionisti del settore sugli ultimi sviluppi della terapia di regressione, informa le persone interessate sulle caratteristiche di questa particolare forma di terapia e fornisce una lista dei terapeuti di regressione ufficialmente riconosciuta a livello internazionale.

Cosa è la terapia di regressione ?

La regressione permette di scoprire, di far rivivere delle esperienze passate che hanno causato un disturbo che tuttora si ripercuote nella vita attuale per risolvere eventuali traumi ad esso associato.

Il terapeuta, che lavora con la terapia di regressione, utilizza questa tecnica — facendo rivivere delle esperienze pregresse — per rintracciare delle reminiscenze che possono essere sia dei vissuti negativi che positivi, facendo riemergere le esperienze negative per sciogliere i traumi o riattivando quelle positive per aiutare ad individuare dei talenti latenti.

Rivivere una esperienza anteriore sblocca le emozioni e porta ad una presa di coscienza, ad una comprensione (insight) dell’origine del disturbo attuale. La terapia di regressione aiuta a ristrutturare i ricordi, in modo che il cliente possa risolvere i vissuti negativi del passato e riesca a recuperare l’energia perduta durante l’esperienza traumatica. In seguito il cliente si sentirà più ‘completo’ e più felice, capace nuovamente di vivere la vita in maniera creativa, sana e significativa.

La terapia di regressione parte da un punto di vista molto allargato e tratta vari tipi di esperienze: l’esperienza dell’infanzia, le esperienze prenatali, quelle di ‘vita tra le vite’, le esperienze delle proprie vite precedenti o di generazioni precedenti nel proprio lignaggio familiare. La terapia tratta anche le influenze energetiche e tante altre problematiche correlate.

Il proprio subconscio sa dove si trova la causa e la soluzione del proprio problema e sa come arrivarci; ed è da questo presupposto fondamentale che si parte per lavorare nella terapia di regressione.

Παγκόσμια Ένωση Αναδρομέων Θεραπευτών (EARTh)

 Η Παγκόσμια Ένωση Αναδρομέων Θεραπευτών (Earth Association for Regression Therapy) είναι ένας διεθνής οργανισμός που προάγει τον επαγγελματισμό στην αναδρομική θεραπεία. Η αναδρομική θεραπεία είναι επίσης γνωστή ως παλινδρομική θεραπεία.

Για τους συνάδελφους προσφέρουμε ένα δίκτυο επαγγελματιών και εξειδικευμένων θεραπευτών και εκπαιδευτών. Προσφέρουμε ετήσια συνέδρια, βασική και εξειδικευμένη εκπαίδευση, ενημερωτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, συζητήσεις σε φόρουμ μόνο για μέλη, έρευνα, πρόσβαση στην επιθεώρηση αναδρομικής θεραπείας και άρθρα για την ενημέρωση των δεξιοτήτων και των τεχνικών με τις τελευταίες εξελίξεις στη αναδρομική θεραπεία.

Για τους πελάτες και όσους ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα, προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με την αναδρομική θεραπεία, με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτές και τέλος τη λίστα όλων των επαγγελματιών αναδρομέων θεραπευτών σε πολλές χώρες του κόσμου.

Τι είναι η αναδρομική θεραπεία;

Η διαδικασία της αναδρομής φέρνει στο προσκήνιο μέσω της διαδικασίας της αναβίωσης προηγούμενες εμπειρίες που αποτέλεσαν τη γενεσιουργό αιτία για τρέχοντα ζητήματα και προβλήματα. Οι αναδρομείς θεραπευτές μέσω της παλινδρόμησης χρησιμοποιούν την αναβίωση των εμπειριών για να προσπελάσουν ξεχασμένες, αγνοημένες ή καταπιεσμένες εμπειρίες/μνήμες που προκαλούν τα συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά και να ενεργοποιήσουν τα θετικά συναισθήματα, θετικές εμπειρίες και λανθάνοντα ταλέντα.Η εύρεση και η αποκατάσταση αυτών των αρνητικών εμπειριών που δεν έχουν «μεταβολιστεί», ξεκλειδώνει τα συναισθήματα και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι παρούσες διαταραχές προέρχονται από αυτές τις εμπειρίες. Η αναδρομική θεραπεία συμβάλλει στην αναμόρφωση αυτών των αναμνήσεων, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλύσει αρνητικές επιρροές από το παρελθόν και να ανακτήσει την ενέργεια που χάθηκε στο πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες αισθάνονται πιο «πλήρεις» και ευτυχείς στην παρούσα στιγμή, ικανοί να επιλύσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους με πιο δημιουργικό, υγιεινό και ουσιαστικό τρόπο.Η αναδρομική θεραπεία ασχολείται με εμπειρίες από την παιδική ηλικία, με περιγεννητικές εμπειρίες, με διαθανατικές εμπειρίες (δηλαδή τις εμπειρίες που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο ζωές), τις εμπειρίες από προηγούμενες ζωές και τις εμπειρίες που μεταφέρονται μέσω του οικογενειακού δένδρου, τις ενεργειακές επιρροές και πολλά άλλα. Το υποσυνείδητό σας γνωρίζει πολύ καλά πού είναι η αιτία και η λύση του προβλήματός σας και πώς θα φτάσετε εκεί. Με αυτό τον τρόπο δουλεύουμε στην αναδρομική θεραπεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναδρομική θεραπεία στην γλώσσα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα αναγνωρισμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη χώρα σας. Εναλλακτικά αν θέλετε να απευθυνθείτε  σ’ έναν επαγγελματία  θεραπευτή στη χώρα σας, πηγαίνετε στη λίστα των θεραπευτών του EARTh για τα στοιχεία επικοινωνίας.

Earth_ L’association pour la therapie de regression

EARTh (l’association pour la thérapie de resgression) est une organisation internationale qui promouvoit le proffessionalism de celle-ci. La thérapie de regression est également reconnue comme thérapie de regression des vies anterieures ou therapie de resgression transpersonnelle.
Nous offrons aux thérapeutes un réseau de professionnels et de formateurs passionnés et experimentés. Nous offrons également des conventions annuelles, des formations avancées (continues), des échanges de travail, des vidéos, des webinars educatifs et informatifs, des forums de discussions uniquement pour les adhérents, des recherches, des informations (Newsletters) et des articles des evolutions sur la therapie de regression.
Pour les clients et les personnes interessées nous offrons des informations sur la therapie de regression, des formations/formateurs reconnus et une liste des professionnels dans plusieurs pays.

Pour les professionnels

Pour toute personne intéressée

Bienvenue à l’association EARTH! Nous esperons vous compter parmis nos adhérents. Vous trouverez un groupe de therapeutes passionnés, innovatives, experimentés et compatissants, dans la legerté et la joie.
Coment devenir adhérent
Foramtions
Conventions annuelles
Publications sur les recherches
Et bien plus…

Merci pour votre interêt pour la therapie de regression! C’est une thérapie innovante qui peut solutionner des problemes qui ne sont pas décelés dans d’autres types de thérapies. Nous sommes ouverts d’ésprit, respectueux et des personnes spirituels bien ancrés (avec les pieds sur terre).
Une liste de nos adhérents professionnels et certifiés
Questions récurrentes
Articles
Videos

 

La thérapie de regression – C’est quoi?

La régression permet de déceler et de guérir des experiences antérieures qui sont les causes de maux et des problèmes au présent.. Les thérapeutes de régression aident non seulement à guérir ces expériences/mémoires oubliés, ignorés ou enfouis qui sont la cause du problème, mais également de réactiver
des émotions et des expériences positives oubliées et des talents latents.
Trouver et guérir ces expériences non assimiléés/digérées débloque les émotions et une prise de conscience de l’origine des maux subis dans le présent. La thérapie de régression permet de recadrer ces mémoires, afin que le client puisse résoudre les influences négatives du passé et retrouver l’énergie perdue dans le problème.
Par ce biais le client se sentira plus entier/complet, heureux dans le moment présent, et capable de continuer sa vie avec plus de créativitée, de sens et plus sainement en toute sérenitée.
La thérapie de regression traite les experiences de l’enfance, prénatales, les vies antérieures et celles de la lignée familiale, les influences énergétiques et d’autres sujets relatifs. C’est ce que nous travaillons dans la thérapie de regression.

EARTh Forening for regresjonsterapi

EARTh (Earth Association for Regression Therapy) er en internasjonal organisasjon som fremmer profesjonalitet ved regresjonsbehandling, eller regresjonsterapi. Regresjonsbehandling er også kjent som regresjonsterapi til tidligere og en livsregresjonsbehandling eller transpersonell regresjonsbehandling.

For terapeuter tilbyr vi et nettverk av entusiastiske, profesjonelle og dyktige terapeuter og trenere. Vi tilbyr årlige kongresser, kurs, samlinger og seminar med høy kvalitet. Det gis videreutdanninger, det er arbeidsutveksling, videoer, pedagogiske og informative webinarer. Det er forumdiskusjoner, for medlemmer, forskning, IRT Journal og artikler for å holde våre terapeutiske, verktøy og ferdigheter oppdatert med de nyeste utviklingene i regresjonsbehandling.

For kunder og alle som er interessert i dette feltet, tilbyr vi informasjon om regresjonsbehandling, på anerkjente treningsprogrammer / trenere og en liste over profesjonelle regresjonsterapeuter i mange land over hele verden.

For fagfolk

Velkommen til EARTh-foreningen!

Vi håper å ønske deg velkommen som medlem. Du finner oss som en gruppe begesitrede, innovative, dyktige og medfølende terapeuter, som også er har plass til mye moro og latter.

 • Hvordan bli medlem
 • Opplæringskurs
 • Årlige konvensjoner, kongresser og seminar
 • Forskningspublikasjoner
 • International Journal of Regression
 • og mye mer…

For alle interesserte

Takk for din interesse for regresjonsterapi! Regresjonsterapibehandling er en nyskapende type terapi som kan bidra til å løse problemer som ikke forstås i noen annen form for terapi.

Vi er åpne og respekterer, åndelige mennesker med en jordisk holdning.

 • En liste over våre profesjonelle og sertifiserte medlemmer
 • Ofte stilte spørsmål
 • Artikler
 • Bøker
 • Videoer

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet gir ikke medisinsk rådgivning og er kun til informasjonsformål.

Rådfør deg alltid med legen din om medisinske spørsmål angående din tilstand, behandling eller medisinering.

Regresjonsterapibehandling er ikke ment å diagnostisere eller erstatte medisinsk behandling.

 

Hva er regresjonsbehandling?

Regresjon oppdager og henter opp tidligere erfaringer som har forårsaket nåværende plager, utfordringer og problemer. Regresjonsterapeuter bruker denne opphentingen av hendelser og situasjoner for å komme til glemte, ignorerte eller undertrykte erfaringer / minner som forårsaker problemer, men også å reaktivere positive følelser, glemte positive erfaringer og latente talenter.

Å finne og hente opp de uønskede erfaringene frigjør følelser og gir innsikt i hvordan nåværende utfordringer og plager kommer fra disse erfaringene. Regresjonsbehandling hjelper til med å forme om slike minner og sette dem i en ny kontekst, slik at klienten kan løse seg fra negative påvirkninger fra fortiden og i stedet hente den kraften og livsenergien som gikk tapt i den tidligere situasjonen. På denne måten vil klientene føle seg sterkere, helere, mer “fullstendig” og kjenner en større tilfredshet og lykkelig i hverdagen. De vil bli i stand til å forholde seg til livet på en mer autentisk, kreativ, sunnere og meningsfull måte.

Regresjonsterapi behandler erfaringer fra barndommen, fra opplevelser før fødselen, fra tidligere liv og erfaringer videreført gjennom familiens linje, energetiske påvirkninger og flere andre relaterte problemer. Ditt underbevisste vet hvor årsaken og løsningen av problemet ditt er og hvordan du kommer dit. Det er det vi jobber med i regresjonsterapien.

For mer informasjon om EARTh eller regresjonsterapibehandling på ditt eget språk, vennligst kontakt med NFRT, Norsk Forbund for Regresjonsterapi: www.regresjonsterapi.no eller ett av de anerkjente treningsprogrammene Ny-Innsikt: www.regresjonsterapeut.no

Du kan også gå direkte til (lenke vil være her) for å finne en terapeut i ditt land og for kontaktinformasjon.

EARTh  Ассоциация регрессионной терапии

EARTh (Ассоциация регрессионной терапии) – международная организация, которая развивает профессионализм в регрессионной терапии. Регрессионная терапия также известна как регрессионная терапия прошлой жизни или трансперсональная регрессионная терапия.

Мы предлагаем сеть посвещенных своему делу профессиональных и квалифицированных терапевтов и тренеров. Мы предлагаем ежегодные конференции, тренинги и курсы повышения квалификации, обмены опытом, видеоролики, образовательные и информационные веб-семинары, дискуссионные форумы для членов ассоциации, исследования, журнал и статьи, чтобы обновлять свои навыки с новейшими разработками в регрессионной терапии.

Для клиентов и всех, кто интересуется этой областью, мы предлагаем информацию о регрессионной терапии, о признанных учебных программах / тренеров и списке профессиональных регрессионных терапевтов во многих странах мира.

Для профессионалов 

Добро пожаловать в ассоциацию EARTh! Мы надеемся приветствовать вас в качестве члена. Вы обнаружите, что мы являемся группой увлеченных, инновативных, опытных и сочувствующих терапевтов, которые также любят хорошо шутить и смеяться.

 • Как стать членом
 • Учебные курсы
 • Ежегодные конференции
 • Научные публикации
 • Международный журнал регрессионной терапии
 • и многое другое…

 Для всех, кто интересуется  Благодарим вас за интерес к регрессионной терапии! Регрессионная терапия – это инновативный вид терапии, который может помочь решить проблемы, которые не рассматриваются ни в какой другой терапии. Мы – люди с открытым сердцем, уважающие других, духовные и прочно стоящие на земле. • Список наших профессиональных и сертифицированных членов • Вопросы и ответы • Статьи • Книги • Видео    Дизклеймер: этот сайт не предоставляет медицинские консультации и предназначен только для информационных целей. Всегда проконсультируйтесь со своим врачом по медицинским вопросам относительно вашего состояния, лечения или лекарства. Регрессионная терапия не предназначена для диагностики или замены любого медицинского лечения.

Что такое регрессионная терапия? 

Регрессия – это открытие и возрождение более раннего опыта, вызвавшего настоящие жалобы и проблемы. Регрессионные терапевты используют этот опыт, чтобы разоблачить забытые, проигнорированные или подавленные переживания / воспоминания, которые вызывают проблемы, но также оживить положительные чувства, забытые положительные переживания и скрытые таланты.

Поиск и вновь прочувствование этих непереработанных переживаний разблокирует эмоции и дает представление о том, как настоящие проблемы возникают в этих переживаниях. Регрессионная терапия помогает перефразировать такие воспоминания, так что клиент может разрешить негативные влияния из прошлого и может извлечь энергию, которая была потеряна в проблеме. Таким образом, клиенты будут чувствовать себя более «цельными» и счастливыми в настоящий момент, способными решать и продолжать свою жизнь более творчески, здоровее и осмысленно.

Регрессионная терапия занимается опытом детства, натальным опытом, переживанием «жизни между жизнями», прошлыми жизнями и переживаниями, проходящими через семейную линию, энергетическими влияниями и многими другими проблемами. Ваше подсознание знает, где причина и решение вашей проблемы и как туда добраться. Это то, с чем мы работаем в регрессионной терапии.

Для получения дополнительной информации об EARTh или регрессионной терапии на своем родном языке, пожалуйста свяжитесь с одной из признанных учебных программ (пожалуйста, вставьте ссылки для каждой языковой группы) в вашей стране. Или, если вы хотите найти терапевта в своей стране, перейдите непосредственно в список терапевтов (ссылка будет здесь) для получения контакта.

Regressiooniteraapia Assotsiatsioon EARTh

Regressiooniteraapia Assotsiatsioon EARTh on rahvusvaheline organisatsioon, mis edendab professionaalsust regressiooniteraapias. Regressiooniteraapia on tuntud ka  eelmiste elude või transpersonaalse regressioonteraapiana.

Terapeutidele pakume pühendunud professionaalsete ja kogenud terapeutide ning koolitajate võrgustikku. Pakume iga-aastaseid konverentse, koolitusi sh edasijõudnutele, töövahendust, videoid, harivaid veebiseminare, ainult liikmetele mõeldud arutelufoorumeid, uuringuid, samuti erialast ajakirja ja artikleid, mis võimaldavad ajakohastada enda oskusi regressiooniteraapia kõige uuemate arengutega.

Klientidele ja kõigile huvilistele pakume teavet regressiooniteraapia ja tunnustatud koolitusprogrammide/ koolitajate kohta ning loetelu professionaalsete regressioonterapeutide kohta, kes tegutsevad paljudes riikides üle kogu maailma.

Professionaalidele

Tere tulemast EARTh assotsiatsiooni! Loodame sind varsti tervitada kui meie liiget! Meie näol leiad eest pühendunud, uuendusmeelse, oskusliku ja kaastundliku kogukonna, kes peab lugu ka heast naljast ja naermisest.

 • Kuidas saada liikmeks
 • Koolituskursused
 • Aastakonverentsid
 • Uuringud
 • Regressiooniteraapia rahvusvaheline ajakiri
 • ja palju muud…

Kõigile huvilistele

Täname, et tunnete huvi regressiooniteraapia vastu! Regressiooniteraapia on uuenduslik teraapialiik, mis aitab lahendada seni teiste teraapialiikide poolt alamõistetud probleeme. Oleme avatud meelega, teistest lugupidavad, vaimsust kõrgelt hindavad ning ‘kahe jalaga maa peal’-suhtumisega inimesed.

Mis on regressiooniteraapia?

Regressioon aitab avastada ja taaselustada varasemalt kogetut, mis põhjustab kaebusi, küsimusi ja probleeme tänapäeval. Regressiooniterapeudid kasutavad kogemuste taaselustamist selleks, et saada jälile probleemi põhjustajatele, mis on unustatud, ignoreeritud või allasurutud kogemused / mälestused aga ka positiivsete tunnete, unustatud positiivsete kogemuste ja varjatud annete reaktiveerimiseks.

Läbitöötamata kogemuste tuvastamine ja läbielamine vabastab emotsioonid ja annab tedmise sellest, kuidas praegused kaebused on seotud mineviku mälestustega. Regressioonteraapia aitab selliseid mälestusi ümber kujundada, nii et klient suudab mineviku negatiivset mõju vähendada ning taasomandada probleemi kaotatud energia. Sellisel moel saavad kliendid end tunda taas terviklikena ning õnnelikena käesoleval hetkel, võimelistena jätkama oma elu loomingulisemal, tervislikumal ja tähendusrikkamal viisil.

Regressiooniteraapia tegeleb kogemustega, mis pärinevad lapsepõlvest, sünnieelsest ajast, ‘eludevahelisest’ perioodist, eelmistest eludest ja pereliinist, energeetilistest mõjutustest ja paljudest muudest nähtustest. Teie alateadvus teab, kus on teie probleemi põhjus ja lahendus ning kuidas selleni jõuda. Sellega tegelebki regressiooniteraapia.

Lisainformatsiooni saamiseks EARTh tegevuse või regressiooniteraapia kohta palun võtke ühendust mõne tunnustatud koolitusprogrammiga (please insert links for each language group) enda riigis. Kui otsid enda riigis tegutsevat terapeuti, sisene terapeutide nimekirja (siit).

Vastutuse välistamine: see veebileht ei paku meditsiinilisi nõuandeid ja on loodud ainult informeerimise eesmärgiga. Teie seisundit, ravi või ravimeid puudutavates meditsiinilistes küsimustes konsulteerige alati oma arstiga. Regressiooniteraapia ei ole ette nähtud meditsiinilise ravi diagnoosimiseks ega asendamiseks.